GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Thôn Trung, xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

Email:  dtnttrabong@quangngai.edu.vn

Điện thoại: 02556559241

 

1. Mô hình hoạt động: 

Trường Trung học cơ sở Dân tộc Nội trú THCS lhuyện Trà Bồng là loại hình trường chuyên biệt mang tính chất phổ thông, dân tộc và nội trú nằm trong hệ thông giáo dục quốc dân; là trường tạo nguồn đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số. Trường được thành lập năm 1983 cho con em dân tộc thiểu số, con em gia đình các dân tộc định cư lâu dài tại huyện Trà Bồng nhằm góp phần tạo nguồn đào tạo cán bộ và nguồn nhân lực có chất lượng cho huyện nhà.Trường PTDTNT THCS lhuyện Trà Bồng có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và củng cố an ninh, quốc phòng ở miền núi, vùng dân tộc thiểu số.

Trường PTDTNT thực hiện các nhiệm vụ của trường trung học quy định tại Điều lệ trường trung học hiện hành và các nhiệm vụ:

1. Tuyển sinh đúng đối tượng và chỉ tiêu được giao hằng năm.

2. Giáo dục học sinh về chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam; ý thức tham gia phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở vùng khó khăn sau khi tốt nghiệp.

3. Giáo dục kỹ năng sống và kỹ năng hoạt động xã hội phù hợp với học sinh PTDTNT.

4. Giáo dục lao động, hướng nghiệp và dạy nghề truyền thống phù hợp với năng lực của học sinh và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

5. Tổ chức công tác nội trú cho học sinh, bảo đảm 100% học sinh của nhà trường được ăn, ở nội trú.

6. Theo dõi, thống kê số lượng học sinh đã tốt nghiệp hằng năm của nhà trường tiếp tục học ở cấp học, trình độ cao hơn hoặc trở về địa phương tham gia công tác, lao động sản xuất nhằm đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

2. Đội ngũ giáo viên: 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó vượt chuẩn 18/19 giáo viên. Giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh 6/19 GV; GVDG cấp huyện 8/19 GV. Chiễn sĩ thi đua cấp tỉnh 02 người; Chiến sĩ thi đua cơ sở 6 người. Hầu hết giáo viên giảng dạy đúng chuyên ngành đào tạo, có năng lực chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm; phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có phong cách ứng xử thân thiện với học sinh và phụ huynh học sinh. 

3. Mục tiêu đào tạo: 
Trường PTDTNT thực hiện chương trình giáo dục và các hoạt động giáo dục của cấp học phổ thông tương ứng được quy định tại Điều lệ trường trung học hiện hành, ngoài ra còn thực hiện chương trình và các hoạt động giáo dục đặc thù sau:

1. Trường PTDTNT tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ chương trình giáo dục và kế hoạch thời gian năm học, nhà trường xây dựng kế hoạch dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện của nhà trường và đối tượng học sinh.

2. Tổ chức, quản lý công tác nuôi dưỡng và chăm sóc học sinh nội trú gồm:

a) Tổ chức bếp ăn tập thể cho học sinh đảm bảo dinh dưỡng theo đúng chế độ học bổng được cấp, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định. Hoạt động nuôi dưỡng được thực hiện công khai, dân chủ, tôn trọng phong tục tập quán tiến bộ của các dân tộc;

b) Chăm sóc sức khỏe học sinh nội trú và giáo dục học sinh biết tự chăm sóc bản thân;

c) Tổ chức và quản lý học sinh trong khu nội trú của trường; tự học của học sinh ngoài giờ chính khóa, hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Giáo dục học sinh tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường.

3. Hoạt động lao động, văn hóa, văn nghệ, thể thao gồm:

a) Lao động công ích, tăng gia sản xuất để cải thiện điều kiện ăn, ở, học tập của học sinh;

b) Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao: sinh hoạt văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động theo chủ đề, chủ điểm, tham quan du lịch, lễ hội, tết dân tộc; giao lưu văn hóa và các hoạt động xã hội khác nhằm giáo dục lòng yêu nước, đạo đức, lối sống, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, góp phần phát triển và hoàn thiện nhân cách học sinh.

4. Phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn để tổ chức giáo dục nghề nghiệp theo nhu cầu của học sinh, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

4. Phương châm giáo dục: 
- Quan tâm giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn với coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu.
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh: Khơi dậy và hun đúc cho mỗi ý tưởng sáng tạo, mỗi khả năng tiềm ẩn của các em, tăng cường khả năng thuyết trình, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm để mỗi học sinh được thành công trong học tập và cuộc sống.
- Chú trọng dạy môn ngoại ngữ với bốn kĩ năng cơ bản.
- Quan tâm đến vấn đề tâm lý học đường giúp các em học sinh có tâm thế học tập thân thiện, tự tin, thoải mái và hiệu quả.

Ban giám hiệu Trường PTDTNT THCS huyện Trà Bồng