Wednesday, 20/01/2021 - 07:52|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Trung Học Cơ Sở Huyện Trà Bồng

Kế hoạch Giáo dục năm học 2020-2021

 

 

PHÒNG GD ĐT TRÀ BỒNG

TRƯỜNG PTDTNT THCS HUYỆN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:           /KH-DTNT

Trà Bồng, ngày 22  tháng 9  năm 2020

 

KẾ HOẠCH

GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2020 -2021

 
  

 

  Căn cứ Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT, ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú;

Thực hiện Quyết định số 1224/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ngãi;

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2020 của của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ngãi;

Thực hiện công văn số 709/UBND-VX  ngày 10 tháng 4 năm 2017 về việc tăng cường biện pháp thực hiện Chương trình hành động số 38-Ctr/HU ngày 07/11/2014 của huyện ủy và kế hoạch số 259/KH-UBND ngày 17/02/2017 của UBND huyện thực hiện Nghị quyết 29/NQ/TW Hội nghị Trung ương 8, khóa VIII  của Ban chấp hành Trung ương;  về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội Chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

Thực hiện công văn số 540/GDĐT ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Phòng Giáo dục đào tạo huyện Trà Bồng về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021;

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của trường PTDTNT THCS huyện Trà Bồng;

Căn cứ vào đặc điểm tình hình thực tế của nhà trường và kết quả đạt được năm học 2019-2020, chuyên môn trường PTDTNT THCS huyện Trà Bồng xây dựng và ban hành kế hoạch Giáo dục nhà trường năm học 2020 - 2021 như sau:

PHẦN I.

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG

I. Đặc điểm tình hình

1. Quy mô trường, lớp:

Năm học 2020-2021 tr­ường PTDTNT THCS Trà Bồng có:

* Tổng số: 240 học sinh (tính đến ngày 05 tháng 9 năm 2020)

   Tổng số lớp: 08 lớp chia ra: Khối 6: 02 lớp có 51 học sinh

                                                         Khối 7: 02 lớp có 70 học sinh

                                                         Khối 8: 02 lớp có 55 học sinh

                                                         Khối 9: 02 lớp có 64 học sinh

* Tr­ường thực hiện dạy học 02 buổi/ngày theo Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT, ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú.

2. Đội ngũ:

* Tổng số GV: 19 (tính đến ngày 05/9/2020) trong đó: Nữ: 10.

              + Trình độ:  Đại học :  18 đ/c, tỷ lệ 94,7%; Cao đẳng : 01 đ/c, tỷ lệ 5,3%

             + Chia ra các môn:

Toán: 02 đ/c;                                              Ngữ văn:   03 đ/c;

          Lý, Tin: 01 đ/c;                                           Lịch sử, GDCD: 02 đ/c;

          Sinh, Công nghệ nông: 01 đ/c;                   Hóa - Địa: 01 đ/c;              

          Sinh, Công nghệ gia đình: 01 đ/c ;                        Tiếng anh: 02 đ/c ;

          Thể dục: 02đ/c;                                                    Âm nhạc, Mỹ thuật: 01

Toán, Tin: 01 đ/c.                                       Địa: 01 đ/c.

Tổng phụ trách đội: 01đ/c.

3. Cơ sở vật chất:

* Tổng số phòng học:

- Phòng học có 08 phòng/08 lớp.

- Phòng học bộ môn: có 04 phòng gồm: Phòng Lý, Công nghệ; Phòng Hóa, sinh; Phòng Tin học; Phòng UDCNTT dùng chung.

4. Công tác phối hợp thực hiện các nhiệm vụ giáo dục.

Phối hợp với chính quyền địa phương xã Trà Sơn để  xây dựng nhà trường đảm bảo an ninh, trật tự, cảnh quan xanh, sạch, đẹp; giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường. Thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn phòng chống cháy nổ, phòng chống tai nạn thương tích, thiên tai, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phấm.

Phối hợp với các ban, ngành, cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật, trật tự an toàn giao thông, nếp sống văn hóa, phòng chống tội phạm, tai nạn thương tích, giáo dục về sức khoẻ sinh sản vị thành niên, an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường cho học sinh; tạo điều kiện cho học sinh tham gia vào các phong trào, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí tại địa phương.

Định kì báo cáo với cấp ủy, chính quyền địa phương về kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục của đơn vị, trên cơ sở đó có những kiến nghị, đề xuất, tranh thủ sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền địa phương.

Phối hợp cùng ban đại diện cha mẹ học sinh huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ cho nhà trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

II. Thuận lợi

Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, chặt chẽ, kịp thời của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trà Bồng; sự quan tâm của chính quyền địa phương xã Trà Sơn. Sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của hội cha mẹ học sinh nhà tr­ường.

Tập thể CB, GV nhiệt tình, tự giác, có tinh thần trách nhiệm với công tác, trình độ chuyên môn đồng đều, 100% đã đạt chuẩn và trên chuẩn 94, 7%.

Cơ sở vật chất, phòng học đầy đủ ánh sáng, quạt mát tạo điều kiện thuận lợi cho GV giảng dạy và học sinh học tập, nhà trư­ờng đã có phòng học một số bộ môn riêng, có các  thiết bị dạy học hiện đại như­ máy chiếu Projector, bảng tương tác…

Công tác quản lý, điều hành trong đơn vị được duy trì đều đặn, thư­ờng xuyên,chặt chẽ; phối hợp thống nhất giữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ Đảng và chính quyền.

Có sự đoàn kết thống nhất trong hội đồng nhà trường, nên các hoạt động có chiều sâu mang tính toàn diện, chú trọng đến hoạt động giáo dục đặc thù của trường DTNT.

Quy mô nhà tr­ường vừa, do đó thuận lợi cho công tác quản lý giáo dục.

III. Khó khăn

Đội ngũ giáo viên còn chưa đồng bộ về cơ cấu bộ môn, còn thiếu GV dạy môn Ngữ Văn; thừa giáo viên môn Lịch Sử, GDCD và giáo viên môn Thể dục. Nhiều GV tuổi đời cao phần  nào ảnh hư­ởng đến các hoạt động mang tính phong trào, các hoạt động bề nổi cũng như­ việc tiếp cận và sử dụng công nghệ hiện đại trong giảng dạy, cập nhật kiến thức qua mạng còn gặp khó khăn. Đội ngũ giáo viên trẻ còn thiếu kinh nghiệm trong giảng dạy cũng như trong công tác giáo dục học sinh.

Học sinh hầu hết là con em đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, mặt bằng kinh tế khu vực thấp. Nhiều gia đình chưa quan tâm đến việc học tập, rèn luyện của con em mình, chư­a có nhận thức đúng đắn về công tác giáo dục. Chất lượng đầu vào còn  thấp (nhát là xã Trà Giang).

Cơ sở vật chất tuy đã t­ương đối đầy đủ xong vẫn còn thiếu nhiều trang thiết bị nội thất phục vụ các phòng học bộ môn, đồ dùng dạy học chưa đầy đủ.

Tình hình tệ nạn xã hội trên địa bàn còn nhiều phức tạp, nhiều thanh niên thường đến cổng tr­ường gây rối, do vậy việc giữ gìn trật tự an ninh tr­ường học gặp nhiều khó khăn.

PHẦN II.

MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU

I. Mục tiêu tổng quát

 • Tuyển sinh lớp 6 đạt 100%.
 • Xây dựng đội ngũ có năng lực chuyên môn vững vàng,có tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống lành mạnh, nhiệt tình, tâm huyết với nghề.
 • Nâng cao chất lượng dạy và học, quan tâm giáo dục toàn diện: Giáo dục văn hóa, giáo dục đạo đức, giáo dục kỷ năng sống, chấp hành pháp luật, ...
 • Phát huy hiệu quả của các tổ chức và các đoàn thể trong nhà trường, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020-2021.

         -   Làm tốt công tác XHH GD,nâng cao ý thức tự học của HS.

         -   Hoàn thành công tác KĐCL giáo dục; đánh giá ngoài hàng năm và phấn đấu giữ trường đạt chuẩn Quốc gia vào 5 năm đến.

II. Các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể

 1. Chỉ tiêu về đội ngũ cán bộ, giáo viên

- Chính trị tư tưởng tốt: 100%.

- Chuyên môn: Tốt, Khá 100%.

- Hồ sơ, sổ sách đảm bảo, có chất lượng 97 – 100 %.

- Sử dụng ĐDDH hiện có đạt hiệu quả.

- 100% Giáo viên, CBCNV đạt lao động tiên tiến.

- Giáo viên, CBCNV đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở:  05 đ/c

- Giáo viên, CBCNV được Huyện  khen: Cá nhân: 4 đ/c; tập thể: 01  tổ.

- Trường đạt trường Tiên tiến.

 1. Chỉ tiêu về Học sinh

- Học sinh giỏi cấp tỉnh: 3 giải

- Học sinh giỏi cấp huyện: 15 giải

- Tham gia thi KHKT: 1 sản phẩm (dự thi ở huyện đạt giải ).

- Chất lượng văn hoá: Giỏi 10%; Khá 50%; Tb 36%; yếu 4%. Lên lớp 100%.

- Hạnh kiểm học sinh: Tốt 80%; Khá 18%; Trung bình 2%.

- Tốt nghiệp THCS: 100 % .

- Thi vào lớp 10 đủ chỉ tiêu được xét.

 1. Chỉ tiêu về các Tổ chức, Đoàn thể Nhà trường.

- Công đoàn: Đạt Tập thể công đoàn vững mạnh xuất sắc.

- Chi đoàn: Chi đoàn vững mạnh.

- Liên đội: Liên đội xuất sắc cấp tỉnh.

4. Cơ sở vật chất

- Sửa chứa máy vi tính đảm bảo đủ phục vụ dạỵ - học phòng Tin học.

- Mua sắm bổ sung đồ dùng, thiết bị dạy học hỏng (có bản danh mục riêng).

- Bổ sung bàn ghế, trang thiết bị ở văn phòng và các phòng chức năng.

 

PHẦN III.

CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

 1. Xây dựng và ban hành PPCT (Có PPCT kèm theo)

Thực hiện phân phối chương trình môn học do trường xây dựng dựa trên Quyết định số 1224/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Công văn số 485/GDĐT  ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Trà Bồng về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS và xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường;

Công văn số 507/GDĐT  ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Trà Bồng về việc triển khai thực hiện thông tư 26 về sửa đổi, bổ sung đánh giá, xếp loại học sinh cấp THCS, THPT, với số tiết chính khóa như sau:

 

TT

Môn học

Số tiết học từng m      môn của lớp 6

Số tiết học từng m    môn của lớp 7

Số tiết học từng m     môn của lớp 8

Số tiết học từng                      môn của lớp 9

HK1

HK2

CN

HK1

HK2

CN

HK1

HK2

CN

HK1

HK2

CN

1

Ngữ văn

72

68

140

72

68

140

72

68

140

90

85

175

2

Lịch sử

18

17

35

36

34

70

35

17

52

18

34

52

3

Địa lý

18

17

35

36

34

70

18

34

52

35

17

52

4

Ngoại ngữ

54

51

105

54

51

105

54

51

105

36

34

70

5

Toán

72

68

140

72

68

140

72

68

140

72

68

140

6

Vật lý

18

17

35

72

68

140

36

34

70

36

34

70

7

Hóa học

0

0

0

0

0

0

36

34

70

36

34

70

8

Sinh học

36

34

70

36

34

70

36

34

70

36

34

70

9

GD công dân

18

17

35

18

17

35

18

17

35

18

17

35

10

Công nghệ

36

34

70

35

17

52

35

17

52

18

17

35

11

Âm nhạc

18

17

35

18

17

35

18

17

35

18

0

18

12

Mỹ thuật

18

17

35

18

17

35

18

17

35

0

17

17

13

Thể dục

36

34

70

36

34

70

36

34

70

36

34

70

14

Tin

36

34

70

36

34

70

36

34

70

36

34

70

15

HĐ GDNGLL

10

8

18

10

8

18

10

8

18

10

8

18

16

HĐ GDHN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

4

9

17

SHTT

54

51

105

54

51

105

54

51

105

54

51

105

Tổng số tiết

513

485

998

585

570

1155

583

536

1119

554

522

1076

Số tiết/tuần

(cả năm học)

/  998/ 35 tuần

=27 tiết

 /1155 /35 tuần

=31,2 tiết

91119/ 35 tuần

= 30,2 tiết

1076 / 35 tuần

= 29,1 tiết

 

 1. Xây dựng kế hoạch giáo dục môn học:

Giáo viên bộ môn khi xây dựng kế hoạch giáo dục môn học phải dựa theo Công văn số 485/GDĐT  ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Trà Bồng về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS và xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường; và Công văn 480/GDĐT  ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Trà Bồng về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học 35 tuần trong năm học 2020-2021. Theo mẫu gợi ý sau:

TT

Tuần

Tiết

Chương

Bài/chủ đề (số tiết)

Mạch nội dung kiến thức

Yêu cầu cần đạt

(Theo chương trình môn học)

Hình thức tổ chức dạy học

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. Dạy học theo chủ đề

             Việc dạy học các chủ đề (CĐ) phải đảm bảo mục tiêu của chương trình GDPT tại Công văn số 485/GDĐT  ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Trà Bồng về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS; phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương, khuyến khích thực hiện chủ đề tích hợp-liên môn; kế hoạch giáo dục môn học của giáo viên phải được tổ trưởng phê duyệt trước khi thực hiện;

4. Sinh hoạt chuyên đề chuyên môn:

          Chuyên đề chuyên môn (sau đây gọi là chuyên đề) là các vấn đề về chuyên môn được đặt ra trong quá trình dạy học và giáo dục. Đó có thể là các vấn đề liên quan đến kiến thức bộ môn, phương pháp dạy học, cách ra đề kiểm tra, cách dạy các bài mới, bài dài, bài khó, biện pháp nâng cao chất lượng, công tác chủ nhiệm...

          Các tổ chuyên môn tùy vào thực tế dạy học tại đơn vị để lựa chọn những chuyên đề phù hợp. Khuyến khích việc chọn những chuyên đề đi vào giải quyết các vấn đề cụ thể trong dạy học và giáo dục học sinh.

Số lượng chuyên đề cần thực hiện trong năm học: Mỗi tổ chuyên môn thực hiện ít nhất 03 chuyên đề/một năm.   

          Các bước thực hiện chuyên đề:

          * Bước 1: Lựa chọn, lên kế hoạch thực hiện chuyên đề

- Tổ chuyên môn bàn bạc, thảo luận để lựa chọn chuyên đề, xác định mục đích, nội dung cơ bản... cần triển khai; dự kiến kế hoạch thực hiện... (có ghi biên bản).

- Việc lựa chọn chuyên đề cho từng học kì cần được tiến hành sớm (từ tháng dạy học đầu tiên của học kì).

        *Bước 2: Viết nội dung chuyên đề

          Trên cơ sở đã bàn bạc ở Bước 1, tổ trưởng phân công một hoặc hai giáo viên chịu trách nhiệm tìm tòi, nghiên cứu thêm và hoàn thiện nội dung chuyên đề bằng văn bản. Văn bản nội dung chuyên đề cần có các phần sau: 

          + Tên chuyên đề;

          + Lí do thực hiện chuyên đề (nên xuất phát từ thực tế dạy học và giáo dục học sinh tránh lý luận dông dài);

   + Mục đích của chuyên đề (nêu mục đích của việc thực hiện chuyên đề);

   + Nội dung triển khai (đây là phần trọng tâm, trình bày những định hướng, những yêu cầu, biện pháp, giải pháp... cần thực hiện để đạt được mục đích mà chuyên đề đã xác định);

          + Kế hoạch thực hiện (nêu rõ thời gian hoàn thành, trách nhiệm của từng cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm của những người được phân công thực hiện phần Thể nghiệm chuyên đề);

       *Bước 3: Thể nghiệm chuyên đề

          Những định hướng, yêu cầu, biện pháp, giải pháp... mà chuyên đề đặt ra phải được thể nghiệm, kiểm chứng thông qua tiết dạy, hoạt động; nếu chuyên đề không liên quan đến tiết dạy trên lớp thì có thể chọn hình thức thể nghiệm khác nhưng phải có sản phẩm cụ thể.

     *Bước 4: Đánh giá kết quả chuyên đề 

          Sau phần thể nghiệm, tổ chuyên môn tiến hành trao đổi để đánh giá lại chuyên đề (với các tiết dạy thể nghiệm, tổ chỉ nhận xét, góp ý chứ không xếp loại giờ dạy).  Trên cơ sở đánh giá lại chuyên đề của từng thành viên (nội dung nào phù hợp, nội dung nào cần phải điều chỉnh, bổ sung...), tổ trưởng kết luận và cùng thống nhất nội dung áp dụng kết quả chuyên đề vào thực tế dạy học (ghi biên bản phần thảo luận và phần các nội dung được thống nhất).

   *Bước 5: Lưu hồ sơ chuyên đề

     Hồ sơ của mỗi chuyên đề bao gồm các loại với tên gọi qui ước như sau:

          + Biên bản thảo luận lựa chọn chuyên đề;

   + Văn bản nội dung chuyên đề ... (tiếp theo ghi tên của chuyên đề);

          + Sản phẩm thể nghiệm chuyên đề (bao gồm các giáo án tiết dạy hoặc sản phẩm khác);

   + Biên bản đánh giá kết quả chuyên đề.

           Trong mỗi nội dung thảo luận, các thành viên của tổ lần lượt tham gia phát biểu ý kiến; tổ trưởng là người tổng hợp để đưa ra kết luận cuối cùng; biên bản cần ghi rõ họ tên và tóm tắt nội dung phát biểu của từng thành viên (kể cả thành viên chỉ nhất trí với các ý kiến phát biểu trước đó) và kết luận của tổ trưởng. Các biên bản thực hiện chuyên đề được ghi riêng để lưu vào hồ sơ chuyên đề Mỗi loại hồ sơ trên cần được đánh máy và đóng bìa cẩn thận, bên ngoài ghi rõ tên loại của hồ sơ; tất cả hồ sơ của một chuyên đề được kẹp thành tập, bên ngoài ghi rõ tên chuyên đề, tên tổ chuyên môn và năm học.

*Các chuyên đề đăng ký thực hiện:

 1. Tổ Tự Nhiên

Thời gian/tháng

Nội dung chuyên đề

Người thực hiện

Ghi chú

9/2020

Nói không với rác thải nhựa trong trường học.

 

Lê Thị Kiều Linh

 

 

12/2020

Biển đảo quê em.

1. Đinh thị Thu Thu

2. Huỳnh Bá Sỹ 222fcvoo

 

3/2021

Vai trò của GVCN trong việc giáo dục học sinh ở trường PTDTNT – THCS Trà Bồng

Võ Thị Thanh Bình

 

 1. Tổ Xã hội

Thời gian/tháng

Nội dung chuyên đề

Người thực hiện

Ghi chú

9/2020

Hạn chế sử dụng rác thải nhựa

Lê Thị Tình

 

12/2020

Tạo hứng thú cho học sinh trong tiết ôn tập Ngữ Văn thông qua phương pháp tổ chức trò chơi

Đào Thị Hiếu

 

3/2021

Nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh qua việc sử dụng thiết bị hỗ trợ dạy học ngoại ngữ.

1.Nguyễn Xuân Tuyến

2. Nguyễn Tấn Bình

 

 

          5. Trải nghiệm sáng tạo

          BGH xây dựng kế hoạch hoạt động NGLL chung cho toàn trường, đảm bảo thực hiện đủ 2 tiết/tháng/lớp. BGH xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục Kỹ năng sống cụ thể, GVCN các lớp căn cứ kế hoạch chung để thực hiện. Tích hợp một số nội dung ở 2 chủ điểm “Truyền thống nhà trường” và “Tiến bước lên đoàn”. Đưa nội dung giáo dục về Công ước Quyền trẻ em của Liên hiệp quốc vào HĐNGLL ở khối 9. GVCN tổ chức thực  hiện kế hoạch NGLL theo chủ điểm từng tháng đảm bảo hiệu quả, mang tính thiết thực, bổ ích.

       BGH xây dựng kế hoạch hoạt động trải nghiệm; Chỉ đạo các bộ môn xây dựng các tiết học ngoài nhà trường, các hoạt động học tập trải nghiệm, các chủ đề dạy học theo phương pháp dạy học dự án phù hợp với nội dung của chuẩn kiến thức và kĩ năng của chương trình hiện hành và điều kiện thực tế của địa phương, của nhà trường. Có thể  xây dựng tiết học ngoài nhà trường, các hoạt động học tập trải nghiệm thông qua hình thức hoạt động ngoại khóa của bộ môn

 1. Tổ Tự Nhiên

Thời gian/tháng

 

Tên hoạt động trải nghiệm

Người thực hiện

Ghi chú

10/2020

Phòng chống đuối nước

Võ Thị Thanh Bình

 

 

  11/2020

Xác định phương hướng bằng La bàn

 

Đinh thị Thu Thuỷ

 

 

3/2021

Thực hành đo góc

Võ Đình Dũng

 

 

 

 1. Tổ Xã hội

Thời gian/tháng

Tên hoạt động trải nghiệm

Người thực hiện

Ghi chú

12/2020

Tham quan học tập Bảo tàng Trà Bồng

Đỗ Thanh Vân

 

 

02/2021

Hình tượng người lính trong thời kì kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ qua hai bài thơ: 'Đồng chí" và "Bài thơ về tiểu đội xe không kính"

Nguyễn Thị Nhược Uyên

 

03/2021

Vẽ cảnh thiên nhiên

Phan Quang Trung

 

 

6. Giáo dục hướng nghiệp, nghề phổ thông, định hướng phân luồng HS sau THCS

6.1 Giáo dục hướng nghiệp

a. Mục đích:

- Làm tốt công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh lớp 9, giúp học sinh lựa chọn học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động phù hợp với điều kiện của bản thân và yêu cầu đào tạo nhân lực của địa phương và cả nước.

- Giáo dục thái độ lao động và ý thức đúng đắn với nghề nghiệp.

- Giúp học sinh có hiểu biết khái quát về sự phân công lao động xã hội, cơ cấu nền kinh tế quốc dân, sự phát triển kinh tế của đất nước, địa phương, làm quen với những ngành nghề chủ yếu, nghề cơ bản đặc biệt là nghề truyền thống của địa phương.

- Tìm hiểu năng khiếu, khuynh hướng nghề nghiệp của từng học sinh để khuyến khích, hướng dẫn và bồi dưỡng khả năng nghề nghiệp thích hợp nhất.

- Giáo dục, động viên, hướng dẫn học sinh đi vào những ngành nghề mà nhà nước, địa phương đang cần phát triển.

b. Yêu cầu:

- Giúp học sinh thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chọn nghề nói chung và quyết định hướng đi sau tốt nghiệp nói riêng dựa trên cơ sở năng lực, điều kiện ... của bản thân

-  Bước đầu hiểu được lợi ích của sự phù hợp nghề của từng con người cụ thể trong tương lai

- Học sinh bước đầu thấy được một cách khái quát các hướng đi sau khi tốt nghiệp THCS

- Giới thiệu và tổ chức tìm hiểu, so sánh qua thực tế về sự phù hợp và không phù hợp nghề của từng con người cụ thể, tìm hiểu và dự đoán nguyên nhân.

- Hướng dẫn học sinh thảo luận, hình dung bước đầu các hướng đi, sự thay đổi hình thức học tập hoặc làm việc sau khi tốt nghiệp THCS  

c. Nội dung chương trình hướng nghiệp (9 chủ đề)

Chủ đề 1: Ý nghĩa, tầm quan trọng  của việc chọn nghề có cơ sở khoa học và các hướng đi sau khi tốt nghiệp THCS

Chủ đề  2: Định hướng phát triển kinh tế -  xã hội của đất nước và địa phương

Chủ đề 3: Thế giới nghề nghiệp quanh em

Chủ đề 4: Giới thiệu các nghành nghề ở địa phương.   

Chủ đề 5: Thị trường lao động.

Chủ đề 6: Tìm hiểu năng lực  bản thân

Chủ đề 7: Tìm hiểu hệ thống đào tạo nghề của địa phương (Tuyển sinh trình độ THCS)

Chủ đề 8: Các hướng đi sau khi tốt nghiệp THCS:

Chủ đề 9: Tư vấn học tập, tư vấn nghề

          6.2. Định hướng phân luồng HS sau THCS

Phối hợp với các trường THPT, Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề huyện Trà Bồng, giúp học sinh xác định được hướng học tập hoặc học nghề sau khi tốt nghiệp THCS, dựa trên kết quả học tập và kết quả tự đánh giá bản thân. Toạ đàm, Tư vấn cá nhân.

7. Phát triển giáo dục thể chất

- Phân công một giáo viên môn Thể dục phụ trách TDTT tại đơn vị.

- Tổ chức thể dục buổi sáng cho học sinh ở nội trú; thực hiện thể dục giũa giờ hàng ngày. Tập luyện bài võ cổ truyền, đưa vào bài tập thể dục giữa giờ 2 lần/tuần.

- Tổ chức dạy bơi 02 lần/tháng hiệu quả, đúng qui định.

- Thành lập các CLB: cầu lông, bóng đã, bóng chuyền, cờ vua; tổ chức cho học sinh tập luyện, thi đấu 2 lần/HK.

- Củng cố tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt các đội thanh thiếu niên như đội Cờ đỏ, đội xung kích. Khuyến khích HS tham gia các hoạt động nhân đạo, giúp đỡ nhau khi hoạn nạn, khó khăn.

           - Mua sắm bổ sung các thiết bị, đồ dùng dạy học cho các hoạt động TDTT.

           - Tổ chức cho các đội tuyển TDTT thường xuyên luyện tập. Phát động toàn trường tham gia các môn thể thao dân tộc và trò chơi dân gian, như: đi cà kheo, bắn nỏ, kéo co, nhảy dây …

8. Bồi dưỡng HSG, phụ đạo HS yếu, kém

 8.1. Bồi dưỡng HSG

* Chỉ tiêu: Đạt học sinh giỏi cấp huyện 15 giải và có 8 HSG trong đội tuyển thi chọn HSG cấp tỉnh.
* Phân công giáo viên bồi dưỡng HSG là giáo viên cốt cán ở các bộ môn có thành lập đội tuyển.

* Thời gian thực hiện kế hoạch và chương trình.
- Dự kiến từ ngày 05/11/2019 đến trước 02 ngày thi HSG cấp huyện.

- Mỗi tuần 03 buổi, 3 tiết/buổi vào chiều thứ 2, thứ 3, thứ 5.

- Chương trình Giáo viên tự biên soạn dựa theo khung chương trình bồi dưỡng HSG đã ban hành.

* Kinh phí:

Thực hiện theo Quyết định số: 12/2013/QĐ-UBND, ngày 27 tháng 02 năm 2013 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng  Ngãi, Ban hành qui định nội dung và mức chi tổ chức các kỳ thi, hội thi và mức chi tổ chức một số hoạt động của ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

* phân công  nhiệm vụ

Đ/c Trần Văn Trào - Phó Hiệu trưởng, lập kế hoạch và trực tiếp chỉ đạo công tác bồi dưỡng HSG. Phân công, thời khóa biểu, chỉ đạo, theo dõi quản lý các hoạt động và đảm bảo chất lượng dạy- học. Lập danh sách học sinh bồi dưỡng. Chỉ đạo thư viện mua một số sách cần thiết cho giáo viên bồi dưỡng.

            Tổ chuyên môn có trách nhiệm theo dõi, giúp đỡ giáo viên các môn học  thuộc tổ mình phụ trách.  Chỉ đạo việc xây dựng chương trình bồi dưỡng từng bộ môn của tổ và theo dõi tiến độ chương trình bồi dưỡng. Quản lý chất lượng bồi dưỡng chuyên đề, theo dõi và chỉ đạo phương pháp dạy.

            Đối với giáo viên chủ nhiệm lớp: Thường xuyên theo dõi chất lượng học sinh của lớp mình chủ nhiệm. Liên hệ với giáo viên bộ môn, phụ huynh tạo điều kiện tốt nhất để các em tham gia học tập. Hạn chế đến mức thấp nhất hoạt động tập thể.
            Đối với phụ huynh: tạo mọi điều kiện để các em học tập.

             Đối với học sinh: Đi học đầy đủ, chấp hành các nội quy, không tuỳ tiện bỏ tiết, bỏ môn, có đủ các loại vở, tài liệu theo yêu cầu của giáo viên bồi dưỡng.

8.2. Phụ đạo học sinh yếu

a. Mục đích:

          Từng bước giảm dần tỉ lệ học sinh yếu kém tiến tới không còn học sinh kém.

          Tạo một bước trong đội ngũ về nhận thức thực hiện cuộc vận động " Hai không" với 4 nội dung. Không chỉ  coi trọng kiểm tra đánh giá mà phải coi trọng hơn đến tìm tòi các giải pháp, biện pháp thực hiện phụ đạo học sinh yếu kém ngay trong các tiết học chính khoá trên lớp, dạy học hai buổi/ngày và  phụ đạo học sinh.
          b. Yêu cầu:

            Làm tốt công tác tuyên truyền đến các bậc  cha mẹ học sinh, học sinh, giáo viên để nhận thức đúng, đầy đủ tầm quan trọng của việc phụ đạo học sinh yếu, kém.

            Ưu tiên và tập trung cho việc khắc phục  học sinh yếu kém, nâng dần khả năng tiếp nhận chương trình, từng bước giảm dần học sinh yếu, kém tỷ lệ < 3%.

            Vận động phụ huynh  học sinh học yếu cùng phối hợp với nhà trường trong việc giáo dục học sinh.
          c. Kế hoạch cụ thể và các giải pháp
          * Đối với giáo viên bộ môn:

           Lập hồ sơ theo dõi học sinh yếu, kém ngay từ đầu năm học trên cơ sở kết quả của năm học 2019-2020, kết quả khảo sát chất lượng đầu năm các môn Toán, Ngữ văn.

          Phân công soạn nội dung dạy phụ đạo môn Toán đồng chí Dũng; môn Ngữ văn đồng chí Uyên.

          Giáo viên bộ môn phối hợp với giáo viên chủ nhiệm trong việc kiểm tra theo dõi, quản lý học sinh yếu, kém; nâng cao chất lượng giờ dạy.

           Thực hiện soạn nội dung dạy đảm bảo 2 yêu cầu cần tối thiểu là kiến thức cơ bản và kĩ năng để học sinh tiếp nhận.

Phân công cho mỗi giáo viên kèm cặp 1 - 2 học sinh chậm tiến (có danh sách cụ thể), GV phải tiết kiệm thời gian, tranh thủ kèm cặp, hướng dẫn, tiếp sức cần thiết cho từng học sinh yếu kém. Phải hướng dẫn HS hoạt động tối thiểu như nhắc lại bản cửu chương, quy tắc, định nghĩa, thực hiện phép tính cơ bản, đọc đoạn văn, viết câu đủ thành phần, tiến đến viết được các văn bản thuần túy... và cần có động viên khuyến khích học sinh kịp thời. Nội dung này được coi là biện pháp trọng tâm chủ yếu nhất trong công tác nâng cao chất lượng học sinh yếu kém. Do đó giáo viên cần quan tâm thường xuyên và triển khai liên tục. Giáo viên chịu trách nhiệm về chất lượng học sinh mình phụ trách trước tổ và BGH.

         Tăng cường công tác kiểm tra, chấm chữa bài của giáo viên đối với học sinh trong các tiết luyện tập, bài kiểm tra của học sinh; cần sửa lổi thật kĩ, tạo mẫu về bài làm đồng thời nắm chắc những chỗ học sinh yếu kém để bổ sung kịp thời.

             Giáo viên bộ môn lưu trử theo dõi hồ sơ học sinh yếu kém trong suốt năm học. Cuối năm học nộp lại cho chuyên môn để làm cơ sở chủ yếu để chuyên môn tổng kết, đánh giá và bàn giao chất lượng giữa các bộ môn giữa các lớp cho năm học sau.

* Đối với giáo viên chủ nhiệm:

             Kết hợp với giáo viên bộ môn trong việc phân loại chung của từng học sinh mà lớp mình phụ trách.

             Lập hồ sơ theo dõi học sinh yếu kém đầu năm học; bổ sung giữa kì, cuối kì và theo dõi lưu giữ cuối năm học nộp cho chuyên.

             Giáo viên chủ nhiệm sắp xếp chổ ngồi hợp lý thuận tiện để có cơ hội giáo viên bộ môn kiểm tra, tiếp sức kịp thời đồng thời có sơ đồ chổ ngồi của học sinh hợp lý (chú ý “đôi bạn cùng tiến”).

            * Đối với tổ trưởng tổ chuyên môn:

             Tăng cưòng giúp đỡ giáo viên còn thiếu kinh nghiệm hoặc năng lực sư phạm còn hạn chế, tổ chức hội thảo và thường xuyên rút kinh nghiệm theo tổ hoặc theo nhóm từng  tháng  nhằm định hướng cách dạy đối tượng học sinh trong đó định rõ biện pháp cần thiết để tiếp cận học sinh yếu kém, kèm cặp giúp đỡ, tiếp sức từng đối tượng học sinh một cách phù hợp.

             Tổ chức dự giờ, kiểm tra định kỳ hàng tháng, kiểm tra đột xuất, đánh giá, rút kinh nghiệm phù đạo học sinh yếu kém, giúp đỡ đồng nghiệp xây dựng nội dung và phương pháp dạy học khoa học và có hiệu quả.

             Tổ chức dự giờ rút kinh nghiệm qua các tiết dạy chính khoá đã chú trọng đến đối tượng học sinh yếu, kém.

          9. Thi Giáo viên dạy giỏi, Giáo viên chủ nhiệm giỏi, thao giảng

          9.1. Thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi

* Thi GV chủ nhiệm giỏi cấp trường

          - Đối tượng tham gia dự thi: Là Giáo viên giáo viên chủ nhiệm lớp trong năm học 2020-2021

          - Thời gian: dự kiến từ ngày 12/10/2020 đến ngày 19/10/2020 (có kế hoạch riêng).

          - Hình thức thi theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT.

          * Thi GVDG chủ nhiệm giỏi cấp huyện:

          - Đối tượng tham gia dự thi: Là Giáo viên giáo viên chủ nhiệm lớp trong năm học 2020-2021 và đạt giải trong hội thi GVDG chủ nhiệm giỏi cấp trường. Nhà trường chọn tối đa 3 giáo viên tham gia dự thi.

          - Thời gian: trong tháng 10 theo kế hoạch của phòng GD&ĐT.

          - Chỉ tiêu đạt 100%.

          9.2 Thao giảng

  - Kế hoạch thao giảng chung của tổ chuyên môn cần được xây dựng từ đầu học kì I. Các tiết thao giảng nên trải đều, tránh chỉ tập trung vào một vài đợt thi đua trong năm học.

        - Số tiết thao giảng: Đối với môn học chỉ có 01 đến 02 giáo viên: Mỗi giáo viên thực hiện ít nhất 01 tiết thao giảng có ứng dụng công nghệ thông tin/một năm học. Các môn học có nhiều hơn 02 giáo viên: Mỗi giáo viên thực hiện ít nhất 02 tiết thao giảng/một năm học (mỗi học kì 01 tiết); trong đó ít nhất có 01 tiết ứng dụng công nghệ thông tin.

        - Tiết dạy thao giảng: Căn cứ vào kế hoạch của tổ, giáo viên tự đăng kí tiết thao giảng. Tiết học để giáo viên thực hiện dạy thao giảng là tiết học lần đầu tiên được giảng dạy cho học sinh tại lớp học đó. Giáo viên không được dạy trước hoặc chuẩn bị trước các tình huống để sau đó học sinh "diễn lại" trong giờ học.

        - Dự giờ dạy thao giảng: Các tổ chuyên môn cần sắp xếp, bố trí sao cho việc dự giờ dạy thao giảng đảm bảo yêu cầu sau: Đối với môn học chỉ có 01 đến 02 giáo viên: Tổ trưởng chuyên môn phải trực tiếp dự và tham gia nhận xét, xếp loại giờ dạy.  Đối với môn Ngữ Văn, Toán: Mỗi giờ dạy có ít nhất 02 giáo viên cùng bộ môn với tổ trưởng dự.

- Nhận xét và xếp loại giờ dạy thao giảng: Trừ giáo viên không dạy cùng bộ môn (chỉ nhận xét chứ không xếp loại), các thành viên còn lại đều phải nhận xét và xếp loại giờ dự. Trên cơ sở ý kiến của từng cá nhân, tổ trưởng kết luận và tổ chức biểu quyết để xác định kết quả giờ thao giảng. Các ý kiến nhận xét và xếp loại giờ dạy thao giảng đều ghi vào biên bản (Sổ sinh hoạt chuyên môn); ngoài kết quả xếp loại chung của tổ, biên bản cần ghi rõ họ tên, nội dung nhận xét (tóm tắt) và kết quả xếp loại giờ dạy của từng thành viên.

          10. Sinh hoạt tổ chuyên môn, sinh hoạt chuyên môn cụm trường

          10.1.  Sinh hoạt tổ chuyên môn

          - Đảm bảo số lượt sinh hoạt tổ chuyên môn theo quy định hai tuần một lần.

- Tổ trưởng chuẩn bị nội dung triển khai, tổ viên cùng thảo luận, thống nhất các hoạt động của tổ.

- Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài dạy, xây dựng các tiết dạy để học tập, trao đổi về chuyên môn thông qua việc thực hiện các hoạt động thao giảng, dạy học theo chủ đề, thực hiện chuyên đề.

- Tăng cường sinh hoạt chuyên đề về các vấn đề: chuyên môn, quản lí học sinh, nâng cao hiệu quản công tác giáo dục, bồi dưỡng thường xuyên… trong các buổi sinh hoạt tổ, nhóm.

          10.2. Sinh hoạt chuyên môn cụm trường

          Tham gia đầy đủ, đúng thành phần theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT.

11. Sinh hoạt chuyên môn trên “Trường học kết nối

            - Tổ chức GV Sinh hoạt chuyên môn về đổi mới PP dạy học và kiểm tra đánh giá HS. Tổ chức quản lý các hoạt động chuyên môn của tổ theo công văn số 5555/BGDDT-GDTrH ngày 8/10/2014 của Bộ GDDT về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn  qua mạng qua trang “Trường học kết nối”. Tổ chức diễn đàn trên mạng về đổi mới PPDH và KTĐG theo định hướng phát triển năng lực HS tại địa chỉ: http://danhgia.truonghocao.edu.vn.

          - Các hoạt động của tổ nhóm chuyên môn trên diễn đàn như sau:

+ Nộp các chủ đề xây dựng lên diễn đàn với các sản phẩm được mô tả ở trên, bao gồm: mục tiêu, nội dung CĐ; các năng lực và phẩm chất được hình thành trong CĐ; bảng mô tả các mức độ yêu cầu của câu hỏi/bài tập đánh giá năng lực; các câu hỏi/bài tập đã biên soạn; tiến hành dạy học đã thiết kế và thử nghiệm;

+ Các CĐ dạy học được nộp lên diễn đàn sẽ được phân công cho các tổ góp ý lẫn nhau. Mỗi tổ chuyên môn có trách nhiệm góp ý cho các chủ đề được phân công, đồng thời cũng sẽ nhận được sự góp ý của đồng nghiệp cho những CĐ do đơn vị mình xây dựng và nộp lên.

- Chỉ tiêu: mỗi tổ xây dựng và nộp lên diễn đàn “Trường học kết nối” 4 sản phẩm/năm.

12. Giáo dục Quốc phòng-An ninh

Thành lập ban giáo dục quốc phòng - An ninh, giáo dục pháp luật; lập kế hoạch thực hiện và triển khai nghiêm túc thường xuyên đảm bảo có tác dụng giáo dục học sinh.

12.1. Đối với giáo viên:

- Thống kê các bài học trong chương trình, sách giáo khoa môn Ngữ Văn, Địa lý, GDCD, Lịch sử và Âm nhạc, Mĩ thuật có nội dung giảng dạy lồng ghép giáo dục quốc phòng an ninh theo Thông tư số 01/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở.

- Tiến hành bổ sung nội dung lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh vào kế hoạch dạy học và thực hiện giảng dạy giáo dục khi lên lớp.

- Rà soát lại các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp dự kiến tổ chức trong năm học để bổ sung lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh vào trong quá sinh hoạt, trải nghiệm.

12.2. Đối với tổ trưởng chuyên môn:

- Trong các buổi sinh hoạt chuyên môn chia sẻ kinh nghiệm về dạy học lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh vào giờ lên lớp và các hoạt động ngoại khóa.

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên trong tổ theo quy định 4 lần/năm. Trong kiểm tra kế hoạch bài học chú trọng các bài giảng có lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh.

- Tổ chức dự giờ các môn học, bài học có nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh (theo Thông tư số 01/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học.

          13. Các cuộc thi

        Tổ chức và tham gia đầy đủ các cuộc thi của của học sinh, giáo viên, nhân viên do nhà trường và các cấp tổ chức như:

- Tổ chức thi chọn HSG cấp trường;

 - Tham gia thi chọn  HSG cấp huyện;

- Tham gia thi chọn HSG cấp tỉnh;

- Tổ chức thi GV chủ nhiệm giỏi cấp trường;

- Tham gia thi GV chủ nhiệm giỏi cấp huyện;

- Tổ chức HKPĐ cấp trường; Hội thi tiếng hát hay và kể chuyện;

- Tham gia hội thi TDTT và VHVN do các cấp tổ chức…

PHẦN IV.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG

          Thời gian (tháng)

Nội dung công việc

Bộ phận/cá nhân phụ trách

Ghi chú

9/2020

 

- Đón học sinh tựu trường (01/9/2020).

- Biên chế lớp, phát vở, sách, dụng cụ học tập cho HS.

- Triển khai học nội qui.

- Tổ chức khai giảng năm học mới 2020-2021. (05/9/2020).

- Triển khai việc lập kế hoạch cho từng bộ phận.

Chỉ đạo cá nhân, Tổ trưởng Xây dựng kế hoạch giáo dục môn học;  kế hoạch BDTX năm học 2020-2021

- Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ; Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2020-2021.

- Xây dựng kế hoạch trường học thân thiện, học sinh tích cực.

- Hoàn thành việc xây dựng các kế hoạch chuyên môn.

- Xây dựng kế hoạch giáo dục đặc thù theo lớp chủ nhiệm.

- Tiếp tục triển khai việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW “về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo”

- Khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán, Văn

-Kiểm tra hồ sơ giáo viên, giáo án, các loại kế hoạch lần 1.

- Thao giảng 1 tiết đổi mới phương pháp dạy học và hướng dẫn HS tự học. (Các tổ đưa vào kế hoạch).

- Phụ đạo học sinh yếu, kém

- Sinh hoạt kỹ năng sống, SKSS VTN

- Giáo dục ngoài giờ lên lớp.

 -Phát động tham gia cuộc thi KHKT dành cho Học sinh trung học, năm học 2020-2021.

GVCN, BGH

GVCN

 

GVCN

Toàn trường

 

BCĐ

 

 

BGH

 

Đ/c tình

 

Đ/c Trào

 

GVCN, BQLNT

 

BGH

 

 

CM, GV

CM +TT

 

Các tổ

 

CM, GV

Đ/c Thị Bình

Đ/c Tình

Chuyên môn + Tổ trưởng

 

10/2020

-Tổ chức HKPcấp trường.

- Tổ chức hoạt động trải nghiệm (mỗi tổ ít nhất 01 SP)

-Thao giảng.

- TiÕp tôc chÊn chØnh nÒ nÕp häc tËp, chuyªn cÇn cña häc sinh.

- Ph¸t ®éng thi ®ua chµo mõng ngµy phô n÷ ViÖt Nam 20/10.

- Dự giờ một số tiết đổi mới sinh hoạt tổ CM theo NCBH (theo kế hoạch của tổ).

-Tổ chức thi HSG cấp trường

-Tổ chức thi tiếng hát hay & kể chuyện

-Tổ chức thi viết chữ đẹp

-Kiểm tra hồ sơ GV lần 2.

- Sinh hoạt CLB sức khỏe sinh sản vị thành niên.

- GD ngoài giờ lên lớp.

- Tổ chức thi hát các bài hát truyền thống (Quốc ca, đội ca, em yêu mái trường nội trú).

- ¤n tËp båi d­ìng cho häc sinh giái (sau tiÕt 3 c¸c buæi chiÒu hµng tuÇn)

- Kiểm tra hồ sơ, giáo án giáo viên.

- Hội Nghị Hội CMHS.

- Tổ chức hoạt động trải nghiệm (mỗi tổ ít nhất 01 SP)

-Tổ chức thi GV chủ nhiệm giỏi cấp trường.

- Tham gia thi GV chủ nhiệm giỏi cấp huyện

Bộ phận TDTT

 

Các tổ

Các tổ

 

GVCN&GVBM

CM+ Đội

 

Các tổ

 

CM +GV

CM+ Đội + GV

Đội + GV

CM +Tổ trưởng

Đ/c Bình

Đ/c Tình

Đ/c Tình

 

GV được phân công

CM + TT

BGH + GV

Các tổ

 

Theo QĐ

Theo QĐ

 

11/2020

- Ph¸t ®éng thi ®ua d¹y tèt - häc tèt chµo mõng Ngµy Nhµ Gi¸o ViÖt Nam 20 - 11.

- Tổ chức thao giảng, chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Vận dụng Kĩ thuật DH phát triển năng lực. Dự giờ một số tiết đổi mới sinh hoạt tổ CM

- Sinh hoạt kỹ năng sống, tư vấn tâm lý cho học sinh.

- Tiếp tục phô ®¹o HS yÕu kÐm, Kiểm tra, đánh giá kết quả lần 1.

- Kiểm tra hå s¬ gi¸o ¸n GV, SHCM, hồ sơ tổ.

-Tổ chức thi vÏ tranh cæ ®éng

-Thi lµm làm thiệp chúc mừng thầy cô của c¸c líp

-Täa ®µm ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam

- Kiểm tra việc tự BDTX của GV

Tất cả GV

 

CM + GVBM

 

C. Môn + GV

GV được chọn

Đ/c Bình +GV

 

GV

 

CM

Đội

Đội

Toàn trường

CM

 

12/2020

- Tham gia thi HSG lớp 9 cấp huyện (06/12/20).

- Kiểm tra hå s¬ gi¸o ¸n GV, SH tổ trưởng vµo tuÇn  thø 2 trong th¸ng.

- Chỉ đạo tiếp tục båi d­ìng häc sinh giái cấp huyện.

- Kiểm tra, đánh giá kết quả phô ®¹o HS yÕu lần 2.

-Tæ chøc cho HS nghe nãi chuyÖn vÒ ngµy thµnh lËp Qu©n ®éi Nhân dân Việt Nam 22/12.

- ¤n tËp thi häc kú I.  Gi¸o viªn c¸c bé m«n ra ®Ò cư¬ng «n tËp ®Ó chuÈn bÞ thi HK I.

-Thi tìm hiểu tiểu sử anh hùng chi đội

- Sinh hoạt CLB tiếng Anh.

- Tham gia thi HSG cấp huyện.

- Thi tìm hiểu kiến thức sức khỏe sinh sản vị thành niên

- GD NGLL.

-Tổ chức Tết ngã rạ cho học sinh.

CM

CM

 

GV BM

TT + CM

Đ/c Vân

 

GVBM

 

Đội

Tổ Xã hội

CM + HS

Đ/c Bình

 

Đ/c Tình

Toàn trường

 

01/ 2021

- Coi thi, chấm thi và đánh giá, xếp loại HL, HK

- Tổng kết, đánh giá hoạt động chuyªn m«n HK I.

- Chỉ đạo lập kế hoạch học kỳ II.

- Hướng dẫn quản lí, sử dụng đồ dùng dạy học cho GV.

- Dự giờ một số tiết đổi mới sinh hoạt tổ CM dạy học theo chủ đề (theo kế hoạch của tổ).

- Kiểm tra hồ sơ giáo án GV, HSCM.

-Sơ kết học kì I

-Sinh hoạt kỹ năng sống và sức khỏe sinh sản vị thành niên.

- Tổ chức hoạt động trải nghiệm (mỗi tổ ít nhất 01 SP)

CM

CM

CM

CM

 

Các tổ

 

CM

Toàn trường

Đ/c Thanh Bình

 

Các tổ

 

02/ 2021

- Sinh hoạt chuyên đề

- Ph¸t ®éng ®ît thi ®ua mõng §¶ng, mõng xu©n, c¸c líp phô tr¸ch gi¶ng d¹y dµnh nhiÒu ®iÓm tèt, giê häc tèt.

- Đánh giá, kiểm tra việc  phô ®¹o HS yÕu kÐm lần 3.

- Dự giờ một số tiết đổi mới sinh hoạt tổ CM dạy học theo chủ đề (theo kế hoạch của tổ).

- Tham gia thi HSG cấp tỉnh.

- Kiểm tra SHCM của tất cả GV vµo tuÇn  thø  4.

- GD NGLL

-Sinh hoạt kỹ năng sống.

- Sinh hoạt CLB sức khỏe sinh sản vị thành niên.

- Duyệt sáng kiến kinh nghiệm cấp trường.

- Tổ chức hoạt động trải nghiệm (mỗi tổ ít nhất 01 SP)

Toàn trường

CM

 

 

CM + TT

CM + GV

 

Theo QĐ

CM

Đ/c Tình

Đ/c Bình

Đ/c Bình

Hội đồng KH

Các tổ

 

3/ 2021

-Tổ chức thao giảng, hội giảng đợt 2.

 (Chào mõng ngày thành lập §oµn, kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3, vận động GV nữ, GV là Đoàn viên đăng ký tiết dạy tốt)

- Kiểm tra hå s¬ gi¸o ¸n GV, H SCM  tổ trưởng.

-KiÓm tra nội bộ GV.

- Tham gia thi GVDG cấp huyện

-Kiểm tra Liên đội mạnh cấp trường.

-Sinh hoạt kỹ năng sống .

- Thi tìm hiểu sức khỏe sinh sản vị thành niên.

- Sinh hoạt CLB tiếng Anh.

- Đố vui để học

- Đánh giá BDTX của giáo viên

- Tổ chức hoạt động 26/3.

Các tổ

GV + CM

 

 

CM

BGH +GV

GV được chọn

Đội + GV

Đ/c Bình

Đ/c Bình

Tổ Xã hội

Tổ Tự nhiên

BCĐ

Toàn trường

 

4/ 2021

- Đánh giá việc duy tr× nÒ nÕp, thi ®ua vµ phong trµo giảng dạy, häc tËp cña GV và HS.

- Kiểm tra việc sử dụng  ĐDDH của GV.

- Tổng kết phong trào Xây dựng  trường học thân thiện, học sinh tích cực.

-Sinh hoạt kỹ năng sống và sức khỏe sinh sản VTN

- Tiếp tục phô ®¹o HS yÕu kÐm.

- ¤n tËp thi häc kúII.

Dự giờ dạy học theo chủ đề.

- KiÓm tra hå s¬ HS Khối lớp 9

- Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn Giáo viên; CC, VC.

CM

 

CM

Ban THTT

+ Đội

Đ/c Bình

GV

GV

CM + TT

GVCN

Toàn trường

 

5/ 2021

- Ph¸t ®éng ®ît thi ®ua chµo mõng sinh nhËt B¸c.

- Chỉ đạo Ôn tËp vµ kiểm tra  HK II

-  Hoµn thµnh ®iÓm, hå s¬ gi¸o viªn.

- Kiểm tra hå s¬ gi¸o ¸n GV, HSCM.

 - B¸o c¸o tổng kết hoạt động CM HK II và cả năm.

- Họp Hội cha, mẹ học sinh.

- Tổng kết hoạt đông CLB sức khỏe sinh sản VTN và kĩ năng sống.

- Tổng kết hoạt đông CLB tiếng Anh

- Tổng kết phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

- Xét tốt nghiệp THCS

- Triển khai kế hoạch hoạt động hè cho HS.

CM + GV

GV

CM + GV

TT+ CM

CM

BGH + GVCN

Đ/c Bình

 

Tổ Xã hội

Đ/c Tình

 

Theo QĐ

CM + Đội

 

6/2020

- Tiếp tục ôn tập học sinh thi vào lớp 10

-  Hoàn thành hồ sơ thi đua, các báo cáo cuối năm.

- Làm công tác tuyển sinh.

GVBM

Theo quyết định

Ban TS

 

 

Trên đây là kế hoạch giáo dục năm học 2020-2021 của trường PTDTNT THCS huyện Trà Bồng, rất mong các bộ phận nghiêm túc thực hiện để hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Nơi nhận:                                                     

 • Phòng GD&ĐT (báo cáo)
 • Chi bộ (báo cáo);
 • Công đoàn (phối hợp);
 • Các tổ (thực hiện);
 • Website của đơn vị;
 • Lưu VT.

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG PHÊ DUYỆT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN V. CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO

Phụ lục 1: Phân phối chương trình các môn học, năm học 2020-2021.

Phụ lục 2: Kế hoạch giáo dục các môn học năm học 2020-2021.

Phụ lục 3: Kế hoạch dạy hai buổi/ngày năm học 2020-2021.

Phụ lục 4: Kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá.

Phụ lục 5: Kế hoạch giáo dục ngoài giờ lên lớp năm học 2020-2021.

Phụ lục 6: Kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, năm học 2020-2021.

Phụ lục 7: Kế hoạch tổ chức hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh, năm học 2020-2021

---------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LUC 3

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 2 BUỔI/NGÀY

NĂM HỌC 2020-2021

(Kèm theo kế hoạch giáo dục năm học 2020-2021 của trường PTDTNT THCS Trà Bồng)

I. Mục đích

          - Nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục; đáp ứng nhu cầu gia đình và xã hội trong việc quản lý, giáo dục học sinh; khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định ở các nhà trường.

          - Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, tạo điều kiện tốt cho việc xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, rèn luyện kỹ năng thực hành, luyện tập.

          - Củng cố lại kiến thức cơ bản cho các em học sinh yếu-kém, giúp các em nắm bắt được kiến thức cơ bản.

II. Nguyên tắc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày

           - Việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày ở trường PT DTNT THCS Trà Bồng là bắt buộc theo Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT, ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú. Nội dung, thời lượng thực hiện theo Công văn số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày đối với các trường trung học. Chú ý mỗi ngày không quá 7 tiết kể cả chính khóa và không gây quá tải đối với học sinh.

          - Tổ chức dạy học đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm học, đảm bảo nâng cao chất lượng học tập cho học sinh.

III/  NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1.  Kế hoạch:

          - Giáo viên đứng lớp: Giáo viên dạy lớp chính khóa sẽ phụ trách cả lớp buổi chiều. ( Có thời khóa biểu đính kèm.)

- Dạy học theo khung phân phối chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, các tiết tăng cường dành cho củng cố kiến thức, luyện tập, ôn tập, nâng cao, bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu.

- Thực hiện dạy ngoại ngữ cho 100%  HS.

- Thực hiện đảm bảo nội dung cho các tiết dạy phụ đạo học sinh yếu, kém, các tiết học về địa phương, tiết trả bài kiểm tra, tiết ôn tập, luyện tập và các tiết thực hành.

- Nội dung giảng dạy theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, phù hợp với đối tượng học sinh là dân tộc thiểu số.

- Tăng cường đổi mới phương pháp hoạt động giáo dục theo chủ đề, chủ điểm, giáo dục truyền thống, giáo dục ngoài giờ lên lớp, xây dựng nếp sống văn hóa, củng cố kỷ cương nề nếp.

- Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất, giáo dục thẩm mĩ, giáo dục kỷ năng sống cho học sinh. Đẩy mạnh các hoạt động ngoài giờ lên lớp theo nội dung của phong trào” Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cưc” với những hình thức đa dạng, phong phú.

2. Môn học hai buổi trên ngày:

          Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

3. Số tiết dạy/môn/tuần:

Khối lớp

Toán

Ngữ Văn

Tiếng Anh

Cộng số tiêt hai buổi/ngày

Chính khóa

Hai buổi/ngày

Chính khóa

Hai buổi/ngày

Chính khóa

Hai buổi/ngày

6

4

2

4

2

3

1

5

7

4

1

4

1

3

 

1

 

3

8

4

1

4

1

3

1

3

9

4

1

5

1

2

1

3

Cộng

 

5

 

5

 

4

14

Số tuần thực hiện

 

15

 

12

 

8

 

4. Thời gian học:

- Bắt đầu từ tuần 02 của năm học.

- Thời khóa biểu đính kèm chung với thời khóa biểu chính khóa, chiều thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Các buổi chiều thứ 2, thứ 3, thứ 5 học sinh tự học có giáo viên hướng dẫn.

5. Nội dung giảng dạy:

Theo phân phối chương trình của giáo viên bộ môn (đã được BGH phê duyệt).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với giáo viên:

- Thực hiện theo kế hoạch dạy học 2 buổi/ ngày của nhà trường.

- Đảm bảo đủ thời lượng và số tiết tăng cường theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch, chương trình và nội dung các tiết tăng cường.

- Có sổ theo dõi điểm danh chuyên cần của HS hàng buổi, theo dõi sự tiến bộ của học sinh.

- Thường xuyên báo cáo kế hoạch và tiến độ triển khai dạy học cũng như các đối tượng học sinh.

2. Ban giám hiệu:

- BGH sẽ có kế hoạch theo dõi và đốc thúc việc giảng dạy của GV (GV phải thực hiện tiết học hai buổi/ ngày như 1 tiết học chính khóa).

- BGH phối hợp với Tổ trưởng tổ chuyên môn kiểm tra đột xuất và định kì hồ sơ, giáo án dạy hai buổi/ngày.

Trên đây là kế hoạch thực hiện dạy học 2 buổi/ngày năm học 2020-2021 của trường PTDTNT THCS huyện Trà Bồng. Yêu cầu các giáo viên, Tổ trưởng chuyên môn thực hiện nghiêm túc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 4

KẾ HOẠCH ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC;

ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO HƯỚNG

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH, NĂM HỌC 2020-2021

(Kèm theo kế hoạch giáo dục năm học 2020-2021

của trường PTDTNT THCS Trà Bồng)

 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1 Đổi mới phương pháp dạy học

-Thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của năm học về đổi mới phương pháp dạy học và hình thức tổ chức dạy học; phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo, phát triển năng lực hành động, năng lực cộng tác làm việc của người học. Từng bước chuyển từ dạy học tiếp cận nội dung sang dạy học tiếp cận năng lực, góp phần thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

- Giúp học sinh phát triển các năng lực xã hội thông qua các hoạt động nhóm, đổi mới quan hệ  giữa giáo viên và học sinh. Khắc phục lối dạy học truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc, học sinh được tham gia học tập tích cực, tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, các hoạt động thực tế, trải nghiệm sáng tạo.

- Giúp học sinh phát triển toàn diện, có năng lực để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn, trở thành những công dân tốt đáp ứng nhu cầu và thực hiện tốt nhiệm vụ trong xu thế phát triển chung của đất nước và trên thế giới.

1.2. Đổi mới kiểm tra đánh giá

Làm sáng tỏ mức độ đạt được và chưa đạt được về các mục tiêu dạy học, tình trạng kiến thức, kĩ năng, kỉ xão, thái độ của học sinh so với yêu cầu của chương trình; phát hiện những sai sót và nguyên nhân dẫn tới những sai sót đó, giúp học sinh điều chỉnh hoạt động học tập của mình.

- Công khai hóa các nhận định về năng lực, kết quả học tập của mỗi em học sinh và cả tập thể lớp, tạo cơ hội cho các em có kĩ năng tự đánh giá, giúp các em nhận ra sự tiến bộ của mình, khuyến khích động viên và thúc đẩy việc học tập ngày một tốt hơn.

- Giúp giáo viên có cơ sở thực tế để nhận ra những điểm mạnh, điểm yếu của mình, tự điều chỉnh, hoàn thiện hoạt động dạy, phấn đấu không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học.Thúc đẩy  giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy theo định hướng hình thành và phát triển năng lực học sinh.

2. Yêu cầu

2.1 Đối với giáo viên

- Nắm vững và thực hiện đúng yêu cầu theo Công văn số 485/GDĐT  ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Trà Bồng về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS và xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường; Công văn số 507/GDĐT  ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Trà Bồng về việc triển khai thực hiện Thông tư Số 26/2020/TT-BGDĐT, ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 - Xây dựng kế hoạch bài học ( giáo án), thiết kế các hoạt động dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh, hướng dẫn học sinh rèn luyện kĩ năng tự học, tự nghiên cứu bài học. Thực hiện theo công văn số 485/GDĐT  ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Trà Bồng về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS và xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường;

- Nghiêm túc nghiên cứu và thực hiện các văn bản chỉ đạo của ngành, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, bộ môn, xây dựng kế hoạch phù hợp.

- Tích cực bồi dưỡng, trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và kĩ năng sư phạm đáp ứng cho nhu cầu dạy học theo tinh thần đổi mới.

          2.2 Đối với học sinh

- Nghiêm túc thực hiện những định hướng, hướng dẫn của giáo viên.

- Tích cực nâng cao năng lực, thông qua việc tự học, tự nghiên cứu tài liệu.

 II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN TRONG NĂM HỌC 2020-2021

          1. Đổi mới phương pháp dạy học và hình thức tổ chức dạy học

          1.1. Chỉ tiêu:

- 100 %  GV trong đều nắm vững kế hoạch chủ trương đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực của học sinh. 100% các tiết giáo án được soạn theo tinh thần đổi mới của Bộ GD& ĐT, theo đặc trưng môn học đã được tập huấn.

-100% các tiết học đều áp dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học mới nhằm phát huy tính tích cực chủ động, phát huy năng lực của học sinh.

- 100% giáo viên tham gia sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn; Tham gia sinh hoạt qua mạng thông qua trường học kết nối. Tích cực thảo luận, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm dạy học.

-   Có ít nhất 6 chủ đề dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn/năm, 100% giáo viên sử dụng được CNTT trong dạy học, bài giảng điện tử.

- Giáo viên các môn: Ngữ Văn, Lịch sử, GDCD, Địa lý, Vật lý, Công nghệ…đều tham gia và thực hiện hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm phát huy năng lực người học.

 1.2. Giải pháp

-  BGH nhà trường triển khai, quán triệt đến tất cả giáo viên nội dung Công văn số 485/GDĐT  ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Trà Bồng về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS và xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường;

- GVBM khi xây dựng kế hoạch dạy học; thực hiện tiết dạy trên lớp phải chú trọng các phương pháp dạy học tích cực như: Phương pháp học tập nhóm; phương pháp “bàn tay nặng bột”; Phương pháp thí nghiệm, thực hành...; chú trọng đến các hoạt động học tập của học sinh; giáo viên tránh làm thay, nói thay… Giáo dục học sinh ý thức tự học, phương pháp tự học, tự nghiên cứu để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết những vấn đề nêu ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh trình bày thảo luận, luyện tập, thực hành; giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng. Thường xuyên kiểm tra và định hướng kết quả hoạt động tự học. Tích cực tham gia các hoạt động về đổi mới PPDH trên diễn đàn "trường học kết nối".

- Các tổ chuyên môn nghiên cứu các văn bản chỉ đạo, tài liệu sách bộ môn hướng dẫn thực hiện kế hoạch giảng dạy, phân phối chương trình. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá. Tích cực dự giờ, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp. Khi góp ý tiết dạy, cần đánh giá nhận xét cụ thể về nội dung hướng dẫn của thầy và kết quả hoạt động của trò (có sản phẩm cụ thể).

3. Đổi mới kiểm tra đánh giá

          3.1. Chỉ tiêu

- Tất cả giáo viên nắm và thực hiện tốt Thông tư Số 26/2020/TT-BGDĐT, ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- 100% các bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ đều xây dựng ma trận đề kiểm tra bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng quy định trong chương trình theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục phổ thông.

- Xây dựng ngân hàng đề với các câu hỏi kiểm tra đánh giá đa dạng, nhiều câu hỏi mở đánh giá được năng lực học sinh.

 3.2. Giải pháp

- BGH quán triệt đến tất cả giáo viên Công văn số 507/GDĐT  ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Trà Bồng về việc triển khai thực hiện Thông tư Số 26/2020/TT-BGDĐT, ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Giáo viên cần phải chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập, giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiếm tra được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình học tập.

- Hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình

- Nhận xét trong các bài kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ của học sinh thật cụ thể, chi tiết.

         - Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ theo ma trận. Đề kiểm tra bao gồm: câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ. Căn cử vào mức độ phát triển năng lực của học sinh, giáo viên xác định tỉ lệ các câu hòi bài tập theo các mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao.

         - Kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ; tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, đất nước đối với các môn thuộc lĩnh vực khoa học xã hội.

          Trên đây là kế hoạch đổi mớiphương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực của trường PT DTNT THCS Trà Bồng, rất mong giáo viên các tổ thực hiện đảm bảo, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020- 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 5

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGLL NĂM HỌC 2020 - 2021

(Kèm theo kế hoạch giáo dục năm học 2020-2021

của trường PTDTNT THCS Trà Bồng)

 

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1/ Mục đích:

- Thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện trong nhà trường,

- Giúp học sinh phát huy tinh thần nhân ái, tương trợ, giúp bạn vượt khó và tạo không khí hoạt động xã hội vì cộng đồng. Rèn luyện tinh thần sống vì tập thể, đoàn kết kỷ luật, rèn được các kỹ năng sống, dã ngoại, bảo vệ môi trường,…

- Bước đầu rèn luyện và hình thành cho học sinh các kỹ năng như: kỹ năng giao tiếp ứng xử có văn hóa, kỹ năng tổ chức và tham gia các hoạt động tập thể, kỹ năng tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập rèn luyện, hình thành các hành vi, thói quen tốt trong học tập lao động.

- Bồi dưỡng thái độ tự giác tham gia các hoạt động tập thể; hình thành tình cảm chân thành, niềm tin trong sáng với cuộc sống, với quê hương đất nước, hăng hái tham gia xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

2/ Yêu cầu:

- Toàn thể CB, GV, CNV, CMHS và Học sinh của trường thể hiện tinh thần tự nguyện, đoàn kết, nâng cao vai trò, trách nhiệm với cộng đồng, với thiên nhiên, thể hiện tình yêu thương con người qua các buổi sinh hoạt, thực hành cùng với nhau trong đơn vị.

- Tổng phụ trách đội và GVCN các lớp chủ động kế hoạch, thực hiện đảm bảo thời gian, nội dung, hình thức,…

II/ KẾ HOẠCH CHUNG:

1/ Công tác chỉ đạo:

- Thành lập Ban chỉ đạo hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Chỉ đạo GVCN:

+ Lên kế hoạch HĐGDNGLL cả năm của lớp mình chủ nhiệm. ( Nộp cho BCĐ một bản để kiểm tra, theo dõi )

- Tổ chức tốt các hoạt động chủ đề, chủ điểm: 2tiết / tháng ( Sinh hoạt vào tuần cuối của tháng ). Có giáo án chi tiết, phù hợp với đối tượng HS.

2/ Công tác kiểm tra, dự giờ, thăm lớp:

- Hình thức: Thường xuyên hoặc đột xuất

- Số lượng: 1 lần / tháng

3/ Phối hợp với Đoàn thanh niên và các tổ chức khác để tổ chức hoạt động:

-  An toàn giao thông

-  Phòng chống Ma túy – HIV và các tệ nạn xã hội

-  Chúng em bảo vệ môi trường

-  Tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- CLB tiếng Anh, CLB sức khỏe sinh sản vị thành niên.

- Sinh hoạt kỹ năng sống.

- Sinh hoạt CLB tư vấn tâm lý cho học sinh.

- Tổ chức các Hội thi: Văn nghệ, Hội khỏe phù đổng, Văn hóa dân tộc, …

4/ Phối hợp với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường tham gia các phong trào khác như: Chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ. Công tác “ Đền ơn, đáp nghĩa “, dâng hương, thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ. Giúp đỡ người nghèo, người tàn tật,… Tuyên truyền, vận động học sinh xây dựng môi trường, trường học thân thiện, an toàn…

III/ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1/ Đối với GVCN:

Lập kế hoạch ( giáo án HĐGDNGLL ): 2 tiết / tháng, có phân phối chương trình ( kèm theo ), sinh hoạt các chủ đề chủ điểm,…

2/ Đối với Ban chỉ đạo:

+ Ban chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch. Dự giờ các lớp theo kế hoạch của BCĐ.

+ Cuối học kỳ I, cuối năm học tổ chức đánh giá xếp loại học sinh và tập thể lớp. Kết quả xếp loại hoạt động GDNGLL là một tiêu chí đánh giá thi đua của các tập thể và cá nhân trong năm học.

Trên đây là kế hoạch HĐGDNGLL của trường  PTDTNT THCS Trà Bồng năm học 2020 – 2021. Đề nghị toàn thể giáo viên, các tổ chức, đoàn thể và học sinh có trách nhiệm thực hiện kế hoạch này.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 6

KẾ HOẠCH

Tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh,

 năm học 2020 – 2021

(Kèm theo kế hoạch giáo dục năm học 2020-2021

của trường PTDTNT THCS Trà Bồng)

I. Mục đích, yêu cầu.

          1. Mục đích

          - Nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức, giá trị, thái độ và kỹ năng phù hợp. Trên cơ sở đó hình thành cho học sinh những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực; loại bỏ những hành vi, thói quen tiêu cực trong các mối quan hệ, các tình huống và hoạt động hàng ngày.

- Giúp học sinh: Làm chủ bản thân, thích ứng và biết cách ứng phó trước những tình huống khó khăn trong cuộc sống hằng ngày; Rèn cách sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng; Có hướng suy nghĩ tích cực và tự tin, tự quyết định và lựa chọn những hành vi đúng đắn.

          - Tạo cơ hội thuận lợi để học sinh thực hiện tốt quyền, bổn phận của mình và phát triển hài hòa về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức.

- Tạo cơ hội cho giáo viên điều chỉnh, đổi mới phương pháp giảng dạy; phát huy khả năng trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục; phát hiện những năng khiếu, phẩm chất, năng lực của học sinh; góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục

          2. Yêu cầu

- Việc tổ chức giáo dục KNS cho học sinh (HS) phải đảm bảo an toàn, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, phát huy tính tự quản, chủ động, sáng tạo của HS;

- Căn cứ điều kiện của nhà trường, thực tế của địa phương và đặc điểm tâm sinh lý, lứa tuổi, khả năng, nhu cầu của HS để tổ chức các hoạt động giáo dục KNS cho HS, tránh việc tổ chức hình thức, quá tải, khiên cưỡng; không gây áp lực, không ép buộc HS tham gia;

- Giáo viên phải am hiểu tâm lý lứa tuổi học sinh, phải luôn tôn trọng học sinh, lắng nghe học sinh, phải tạo được niềm tin ở học sinh để sinh hoạt có hiệu quả.

II. Đối tượng tham gia:

- Toàn thể học sinh trường PTDTNT THCS Trà Bồng.  

- Giáo viên thực hiện giáo dục kỹ năng sống và tư vấn tâm lý học sinh theo quyết định của Hiệu trưởng trường PTDTNT THCS huyện Trà Bồng.

III. Nguyên tắc hoạt động

- Hoạt động độc lập với công tác Đoàn, đội.

- Học sinh đến giáo dục kỹ năng sống trên cơ sở tự nguyện.

- Phương châm hoạt động “Luôn lắng nghe, tôn trọng và thân thiện”.

IV. Nội dung:

- Giáo dục cho HS những kĩ năng cơ bản, cần thiết, hướng tới hình thành những thói quen tốt giúp HS thành công trong hoạt động học tập cũng như trong cuộc sống.

- Tiếp tục rèn luyện những kĩ năng đã được học ở Tiểu học, tập trung hình thành cho HS kĩ năng giao tiếp với cha mẹ, thầy cô, bạn bè; kĩ năng xây dựng tình bạn đẹp; kĩ năng kiên trì trong học tập; kĩ năng đúng giờ và làm việc theo yêu cầu, kĩ năng đồng cảm, kỹ năng hợp tác; kỹ năng kiềm chế bản thân... tạo tiền đề cho sự phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, phẩm chất, học vấn và năng lực của HS.

          V. Hình thức:

          Thành lập câu lạc bộ, tổ chức sinh hoạt KNS tập thể 1lần/tháng.

Trên đây là kế hoạch hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh năm học 2020-2021 của Trường PTDTNT THCS huyện Trà Bồng. Việc nghiên cứu, triển khai thực hiện tốt các nội dung và yêu cầu của kế hoạch, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 7

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN TÂM LÝ CHO HỌC SINH

Năm học 2020 – 2021

(Kèm theo kế hoạch giáo dục năm học 2020-2021

của trường PTDTNT THCS Trà Bồng)

 

I. Mục đích, yêu cầu.

          1. Mục đích

          - Nhằm tạo điều kiện cho học sinh được bày tỏ suy nghĩ, trao đổi tâm tư tình cảm và giải tỏa những thắc mắc trong cuộc sống, trong học tập, trong quan hệ bạn bè, thầy trò hoặc những vấn đề về tâm lý, giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên.... Góp phần ổn định đời sống tâm hồn, tình cảm và giúp học sinh thực hiện được nguyện vọng và ước mơ của mình.

- Giúp giải quyết những khó khăn học sinh, cha mẹ học sinh gặp phải trong quá trình học tập và sinh hoạt. Hỗ trợ và can thiệp đối với những học sinh đang gặp phải những khó khăn trong đời sống tâm lý để chủ động ngăn ngừa một cách có hiệu quả và kịp thời những tác động tiêu cực gây bất ổn ảnh hưởng đến học tập và đời sống sinh hoạt hằng ngày của học sinh.

- Tham mưu với Ban lãnh đạo các đoàn thể trên cơ sở thu thập những ý kiến đóng góp tích cực của học sinh, phụ huynh và giáo viên (trong mọi vấn đề liên quan đến công tác tư vấn tâm lý) nhằm góp phần thúc đẩy nhà trường phát triển toàn diện và bền vững.

          - Giúp định hướng cho học sinh việc lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai.

          2. Yêu cầu

- Căn cứ điều kiện của nhà trường, thực tế của địa phương và đặc điểm tâm sinh lý, lứa tuổi, khả năng, nhu cầu của HS để tổ chức  hoạt động  tư vấn tâm lý , giải đáp những thắc mắc mà các em chưa biết, chưa hiểu trong đời sống thường nhật.

- Giúp các em có những định hướng tốt  đẹp hơn trong cuộc sống , không để các em bị áp lực, bị dụ dỗ ....

 - Giáo viên phải am hiểu tâm lý lứa tuổi học sinh, phải luôn tôn trọng học sinh, lắng nghe học sinh, phải tạo được niềm tin ở học sinh để việc tư vấn có hiệu quả.

- Trong quá trình tư vấn giáo viên tư vấn cần giữ bí mật những vấn đề có tính nhạy cảm của học sinh, cha mẹ học sinh để tránh sự mặc cảm của các đối tượng được tư vấn.

- Các hình thức tư vấn cần phong phú để tạo điều kiện thuận lợi tối đa trong công tác tư vấn như: Tư vấn trực tiếp, họp thư thầm kín, tư vấn qua email, tư vấn thông qua chia xẻ các trang mạng xã hội, tư vấn qua điện thoại ...

II. Đối tượng tham gia:

- Toàn thể học sinh trường PTDTNT THCS Trà Bồng.  

- Giáo viên thực hiện tư vấn tâm lý học sinh theo quyết định của Hiệu trưởng trường PTDTNT THCS huyện Trà Bồng.

III. Nguyên tắc hoạt động

- Hoạt động độc lập với công tác Đoàn, đội.

- Học sinh đến tư vấn tâm lý trên cơ sở tự nguyện.

- Phương châm hoạt động “Luôn lắng nghe, tôn trọng và bảo mật”.

IV. Nội dung:

1. Nội dung tư vấn tập trung vào các vấn đề sau: 

- Hướng nghiệp (tư vấn giúp các em chọn nghề nghiệp, qua đó khuyến khích các em tích cực học tập để phấn đấu đạt được ước mơ).    

- Phương pháp học tập

- Tham gia các đoàn thể, hoạt động xã hội.           

- Tình yêu, quan hệ bạn bè với bạn cùng giới và khác giới

- Vấn đề giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên.

- Quan hệ, giao tiếp, ứng xử với gia đình, thầy trò.

- Đạo đức lối sống và một số vấn đề khác mà các em quan tâm.

          V. Hình thức:

          1. Tư vấn:

          a. Tổ chức tư vấn tâm lý trực tiếp: giáo viên tư vấn – cá nhân học sinh.

*Mục tiêu:

- Lắng nghe và thấu hiểu những khó khăn tâm lý của học sinh.

- Gợi mở nhận thức và hướng giải quyết cho từng trường hợp cụ thể.

- Động viên tinh thần để học sinh giải quyết hiệu quả khó khăn của bản thân mình.

*Nội dung:

- Tất cả những vấn đề có ảnh hưởng đến tinh thần của học sinh: tâm sinh lý cá nhân, tình yêu, tình bạn,…

- Giáo viên tư vấn tâm lý sẽ tiến hành tư vấn khi những vấn đề đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần khiến học sinh hoang mang, lo lắng, suy nghĩ tiêu cực, thậm chí là mất kiểm soát cảm xúc, hành vi của mình.

          b. Tổ chức buổi sinh hoạt các chuyên đề về tâm lý.

* Mục tiêu:

- Tạo bầu không khí thoải mái, vui vẻ sau những giờ học căng thẳng.

- Chia sẻ, giải tỏa những bức xúc, khó khăn tâm lý do học tập và cuộc sống.

 Học tập các kỹ năng cần thiết cho cuộc sống.

*Nội dung:

Tùy thời điểm, giáo viên tư vấn sẽ tư vấn theo những chuyên đề tâm lý, kỹ năng sống cho phù hợp.

          c. Tư vấn qua Emailnhungdieuemkhonoi.dtnttrabong@gmail.com

* Mục tiêu:

- Tạo thêm cơ hội cho các em nhút nhát không có khả năng tư vấn trực tiếp chia sẻ, giải tỏa những bức xúc, thắc mắc, khó khăn tâm lý do học tập và cuộc sống. Học sinh gửi nội dung cần tư vấn qua email, giáo viên phản hồi qua hộp thư.

*Nội dung:

- Tất cả những vấn đề có ảnh hưởng đến tinh thần của học sinh: tâm sinh lý cá nhân, tình yêu, tình bạn, hướng nghiệp, những vấn đề khó nói…

          d. Tư vấn qua chia xẻ thông tin trên mạng xã hội,

     Mạng xã hội ngày càng phổ biến, thông qua các chia xẻ cho các em những nội dung hay hoặc những kiến thức bổ ích để các em tự vô tham khảo.

VI. Về cơ sở vật chất để thực hiện

- Mở 01 phòng cho CLB tư vấn tâm lý cho học sinh và mua sắm các trang thiết bị đi kèm.

- Tài liệu phục vụ công tác tư vấn: vận động Hội CMHS đóng góp, giáo viên đóng góp…Sưu tầm tài liệu từ các bài báo, trang web, báo mạng.

VII. Tiến trình tổ chức thực hiện

 Thời gian

Nội dung

Hình thức

Bộ phận thực hiện

Tháng 9/2020

- Ổn định nơi làm việc

- Xây dựng kế hoạch tư vấn; Giáo dục KNS

 - Tiếp nhận và tư vấn tâm lý cho đối tượng học sinh và phụ huynh có nhu cầu.

 

 

 

 Đối thọai

Chủ nhiệm

Từ tháng 10/2020 đến tháng 5/2021

- Phối hợp với GVCN nắm bắt danh sách học sinh thường xuyên vi phạm nội quy nhà trường để theo dõi, tư vấn tâm lý của các em. 

- Vận dụng tốt hòm thư thần để tư vấn hiệu quả.

- Quan sát sự thay đổi tâm lý ở 1 số em khối 9,8 để tư vấn kịp thời.

 

Quan sát

 

 

 

Xem thư

 

 

Quan sát

Chủ nhiệm

 

Trên đây là kế hoạch hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh năm học 2020-2021 của Trường PTDTNT THCS huyện Trà Bồng. Việc nghiên cứu, triển khai thực hiện tốt các nội dung và yêu cầu của kế hoạch, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 7
Tháng 01 : 389
Năm 2021 : 389