Thứ tư, 20/01/2021 - 06:36|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Trung Học Cơ Sở Huyện Trà Bồng

NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN CỦA GV, NĂM HỌC 2019-2020

Tài liệu đính kèm: Tải về

TRƯỜNG PTDTNT HUYỆN

TRÀ BỒNG

 

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ VÀ QUY CHẾ CHUYÊN MÔN

 

 

NỘI DUNG

 

 I-TRIỂN KHAI  NHIỆM VỤ THÁNG 8

          - Phân công chuyên môn cho giáo viên ( có bảng phân công kèm theo).

-GV tiến hành kiểm kê thiết bị ,ĐDDH và lên kế hoạch sửa chữa mua sắm và kế hoạch sử dụng ngay đầu năm.

          -Nhà trường biên chế danh sách học sinh bàn giao cho GVCN

          -Tổ chuyên triển khai nhiệm vụ trong tổ đến tửng GV

          -Hoàn thành và cập nhật thông tin Hs trên SMAS

          -GVCN báo cáo số liệu đầu năm cho P.HT ngày 30/8/2019

          -Thực hiện nghiêm túc về nề nếp giảng dạy cho học sinh ngay từ đầu năm học.

 II. TRIỂN KHAI QUY CHẾ CHUYÊN MÔN:

1. NHIỆM VỤ CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Hàng tháng báo cáo Ban giám hiệu  tình hình thực hiện nhiệm vụ của giáo viên, của Tổ CM ( bằng văn bản vào ngày 28 hàng tháng). Nội dung báo cáo đánh giá gồm: ưu điểm, khuyết điểm, những việc đã làm, đang làm, kết quả, hiệu qủa ,GIẢI PHÁP, phương hướng và kiến nghị trong tháng tới.

2. CHẾ ĐỘ KIỂM TRA, HỘI HỌP

2.1. Kiểm tra giáo án (kế hoạch bài học) đột xuất, việc thực hiện chương trình của giáo viên: 2 tuần/lần (Vào thứ 7 tuần thứ 2 và thứ 7 tuần thứ 4 trong tháng). Kiểm tra toàn bộ HSSS của GV tối thiểu 2 lần/1GV/1HK không tính lần KTNB của nhà trường.

          2.2. Tổ chuyên môn mỗi tháng họp 2 lần  vào tuần 2,tuần 4 hàng tháng .Nội dung họp cần sinh động sâu sắc có chất lượng cao(đúng theo hướng dẫn) ,việc sinh hoạt tổ chuyên môn cần bàn đúng nội dung, tránh bàn tràn lan, chiếu lệ, hình thức qua loa dẫn đến kém hiệu quả .

          3. QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ CỦA TỔ CHUYÊN MÔN:

3.1. Kế hoạch hoạt động năm học của Tổ.

3.2. Sổ ghi biên bản các cuộc họp của Tổ (nhóm) chuyên môn.

3.3. Sổ bàn giao chuyên môn  và phân công dạy thay, dạy bù tiết  của cá nhân trong tổ chuyên môn, sổ theo doi chất lượng HS yếu kém.

3.4. Sổ biên bản kiểm tra và đánh giá hồ sơ  kiểm tra giáo viên và Biên bản tự kiểm tra của tổ chuyên môn. Biên bản các buổi rút kinh nghiệm dự giờ giáo viên.

3.5. Các loại Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo quy định và hướng dẫn của Bộ và Sở

 

4.GIÁO VIÊN BỘ MÔN

- Giảng dạy và giáo dục theo đúng Chương trình, kế hoạch giảng dạy bộ

- Thường xuyên tự rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn

- Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật, điều lệ trường trung học

- Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo, gương mẫu trước học sinh, thương

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật,của ngành.

- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên khác, gia đình HS

5.GIÁO VIÊN CHỦ  NHIỆM:

Ngoài các nhiệm vụ được nêu tại mục 1.1. giáo viên bộ môn, Giáo viên chủ nhiệm còn có những nhiệm vụ sau:

- Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt

- Xây dựng kế hoạch chủ nhiệm theo đúng chuyên đề của trường

- Nhận xét, đánh giá và xếp loại học lực và hạnh kiểm của học sinh cuối kì học

- Tổ chức và điều hành tốt việc sinh hoạt 15 phút đầu giờ của lớp

6.KẾ HOẠCH BÀI HỌC (GIÁO ÁN):

- Soạn bài đầy đủ theo phân phối ch­ương trình( có PPCT kèm theo khi lên lớp),

- Các phân môn phải có giáo án riêng

- Soaïn giaùo aùn theo maãâu quy đđịnh của trường

               -Mẫu giáo án dạy tăng tiết, BDHS giỏi, phụ đạo theo mẫu chung của trường.

          - Giaùo aùn theå hieän roõ caùc noäi dung loàng gheùp,tích hôïp, kyõ thuaät daïy hoïc.

- Giáo án đư­ợc thực hiện soạn trên máy vi tính in trên khổ A4 được kẹp theo từng quyển. Giáo án được soạn trước 3 ngày.

- Số lần kiểm tra tối thiểu: 02 tuần/1lần. Có chữ ký của Tổ trưởng chuyên môn. Ngoài ra, ban giám hiệu sẽ kiểm tra đột xuất giáo án của bất kỳ giáo viên nào.

7. LỊCH BÁO GIẢNG

Yêu cầu lên lịch báo giảng vào cuối tuần trước đó, hoặc thứ 2 đầu tuần.

Số lần kiểm tra tối thiểu cùa TCM : 1 tuần/1lần vào sáng thứ hai hàng tuấn. Có nhận xét, kiểm tra của tổ trưởng chuyên môn, BGH kiểm tra 01 lần/ 1tháng

8. SỔ GHI ĐIỂM:

Thực hiện theo sổ điểm điện tư trên SMAS (GV in sổ cá nhân để ghi điểm theo mẫu sổ trên SMAS).

Số lần cập nhập điểm tối thiểu: 1 lần/1 tháng.

Số lần kiểm tra tối thiểu: 1 lần/1 tháng. Có nhận xét, kiểm tra của TT,BGH.

9. KẾ  HOẠCH GIẢNG DẠY:

- Kế hoạch giảng dạy phải hoàn thành sau khi tiến hành HNCBCC 1 tuần.

- Số lần kiểm tra tối thiểu: 2lần/1học kỳ. Có nhận xét, kiểm tra của tổ trưởng chuyên môn và BGH vào trang cuối.

 

10. KẾ HOẠCH SỬ  DỤNG THIẾT BỊ:

- Số lần kiểm tra tối thiểu: 1 lần/1 tháng. Có nhận xét, kiểm tra của Tổ trưởng CM và BGH.

11. SỔ DỰ GIỜ:

Số lần kiểm tra tối thiểu: 1 lần/1 tháng. Có nhận xét, kiểm tra của Tổ trưởng CM và BGH.

12. SỔ ĐẦU BÀI: Sổ đầu bài là một trong những hồ sơ quan trọng của lớp ( phản ánh tình hình, đánh giá tiết học, nhật ký thực hiện tiến độ ch­ương trình, phản ánh tinh thần thái độ của GV…); GVCN phải có trách nhiệm cao trong việc bảo quản và giám sát việc ghi chép trong sổ ghi đầu bài hàng ngày. Thống nhất dùng bút bi loại mực xanh ghi các nội dung còn phần tổng kết tuần dùng bút bi loại mực đỏ ghi sổ đầu bài. Phần dạy bù ghi đúng trang quy định.

13. SỔ CHỦ NHIỆM:

- Thực hiện theo chuyên đề của trường.

- Hoàn thành các nội dung theo mẫu chung của trường: Nội quy nhà trường, phần tổ chức lớp, sơ đồ lớp học, danh sách cán bộ lớp, đại diện cha mẹ học sinh, tình hình lớp, khảo sát chất lượng đầu năm. Các đặc điểm tình hình lớp, kế hoạch thực hiện, mục đích, chỉ tiêu toàn diện cuối năm và phần theo dõi học sinh được ghi chép đầy đủ, chi tiết theo yêu cầu.

Hàng tháng phải lên kế hoạch hoạt động và sơ kết hàng tuần theo biểu mẫu.

 14. SỔ HỌC BẠ:

- Thực hiện học bạ điện tử đối với các khối lớp 6, 7, 8.

          -  Khối 9 Kiểm tra định kỳ 3 lần/năm học (Sau khi vào học một tháng và sau học kỳ I, sau học kỳ II). Thực hiện việc ghi chép đúng hướng dẫn (trang 16). Chữ số phải rõ như ghi sổ gọi tên, ghi điểm. Thống nhất dùng bút mực xanh vào sổ học bạ.

     - Phần lý lịch học sinh phải ghi đúng và đủ tất cả các thông tin theo khai sinh hợp lệ.  Việc giao nhận, nộp, hoàn chỉnh các phần … thực hiện theo thông báo của BGH.

15. LÊN LỚP.

- Chuẩn bị chu đáo tr­ước khi lên lớp

- Ra vào lớp đúng giờ.

- Tr­ước mỗi tiết học giáo viên phải kiểm tra số lư­ợng, trực nhật, vệ sinh và các quy định khác của nhà trư­ờng.

- Tư­ thế, trang phục chỉnh tề, gọn gàng, lịch sự; xư­ng hô mô phạm tuyệt đối không sử dụng điện thoại di động; hạn chế tối đa việc giáo viên ngồi giảng bài; tuyệt đối không hút thuốc, không có ảnh hưởng của rượu, bia.

- Không xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của học sinh.

- Chịu trách nhiệm quản lý học sinh, điểm danh, ghi tên HS vắng từng tiết học vào sổ đầu bài.  Nhận xét đánh giá xếp loại tiết học theo đúng quy định.

16. KIỂM TRA, CHẤM BÀI, CHO ĐIỂM:

- Số lần kiểm tra ít nhất cho từng môn học theo quy định của Quy chế đánh giá xếp loại học sinh ban hành kèm theo Quy chế 58/2011của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kiểm tra định kì theo PPCT.

- Bài kiểm tra từ 45 phút trở lên thực hiện ở hình thức tự luận, phải có ma trận, có đáp án chính xác (đối với các bài kiểm tra học kì bằng hình thức tự luận phải có hướng dẫn chấm chi tiết, rõ ràng), các câu hỏi thể hiện các mức độ nhận thức: biết, hiểu , vận dụng, phân tích, tổng hợp, đánh giá ( đối với câu hỏi ở mức phân tích, tổng hợp, đánh giá thì tùy theo trình độ học sinh, giáo viên ấn định điểm số cho phù hợp nhằm phát huy năng lực học sinh, nhưng không nên quá 2/10 điểm ).

          - Các bài kiểm tra thống nhất theo thang điểm 10.

            - Nội dung đề kiểm tra bảo đảm kiến thức – kỹ năng theo từng bài , chương. Tuyệt đối không ra đề  nằm trong nội dung, bài giảm tải.

        - Đề ra theo 3 cấp độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng . Trong đó dành tối thiểu 50% cho nội dung thông hiểu và vận dụng. 

      

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 7
Tháng 01 : 389
Năm 2021 : 389